Tühistamispoliitika

Tühistamispoliitika

Tühistamispoliitika tarbijatele

Järgnev tühistamispoliitika on kehtiv ainult tarbijate jaoks:

Tühistamispoliitika

Õigus taganeda

Teil on õigus käesolevast lepingust taganeda kolmekümne päeva jooksul, esitamata selleks põhjust. Lepingu tühistamise tähtaeg on kolmkümmend päeva sellest päevast, mil teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba saatja, sai kauba enda valdusesse.

Taganemisõiguse kasutamiseks on teil kohustus meid teavitada (Modulfix OÜ, Vinkli 13, Tallinn, Harjumaa, 12618, Eesti, telefon: +372 538 19 238, e-post: info@chibo.eu) oma otsusest leping tühistada, selle kohta on teil tarvis esitada selgesõnaline tahteavaldus (nt postiga saadetud kiri, faks või e-kiri). Tahteavalduse esitamiseks võite kasutada lisatud tahteavalduse näidisvormi. Teil pole mingit kohustust tahteavaldus esitada samal kujul kui näidisvorm.

Tühistamistähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate oma otsusest kasutada lepingust taganemise õigust enne tühistamistähtaja möödumist.

Tühistamise tagajärjed

Kui tühistate käesoleva lepingu, hüvitame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas saatekulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis on tingitud sellest, et valisite kättetoimetamise viisi, mis ei ole kõige odavam pakutav tarnelahendus e standardne saateviis). Me teeme seda viivitamata ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul päevast, mil saime kätte teie teate lepingu tühistamise kohta. Teile tagasimakse tegemisel kasutame samu makseviise, mida kasutasite algse tehingu tegemisel, välja arvatud juhul, kui teiega on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud.

Mitte ühelgi juhul ei võeta teilt tagasimakse tegemisel tasu. Me võime keelduda teile kulude hüvitamisest seni, kuni oleme kauba uuesti kätte saanud või kuni olete tõendanud, et olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, milline olukord varem esineb.

Te peaksite kauba meile viivitamata tagastama või üle andma, hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul hetkest, kui teatate meile, et taganete lepingust. Teie kohustus loetakse tähtaegselt täidetuks, kui olete kauba meile adresseeritult tagasi saatnud enne neljateistpäevase tähtaja möödumist. Meie hüvitame kõik kaupade tagastamisega seotud kulud.

Te vastutate kauba väärtuse vähenemise eest ainult juhul, kui see tuleneb kauba käsitsemisest viisil, mis ei ole vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimivuse kontrollimiseks.

Taganemisõigus ei kohaldu sidevahendi abil sõlmitud lepingute alusel tarnitavatele suletud kaupadele, mida ei ole võimalik tervisekaitsest või hügieenist tingitud põhjustel tagastada, kui toode on kohaletoimetamise järel avatud.

Tühistamisavalduse näidisvorm

(Kui soovite lepingu tühistada, siis täitke palun ära käesolev vorm ja tagastage see meile.)

Adressaat:

Modulfix OÜ

Vinkli 13, Tallinn, Harjumaa, 12618, Eesti

e-post: info@chibo.eu

faks: +372 538 19 238

Mina / meie (*) tühistan / tühistame käesolevalt minu / meiega (*) sõlmitud ostu-müügilepingu

järgnevate kaupade ostmiseks (*) / järgneva teenuse osutamiseks (*)

Tellitud (*) / vastu võetud (*)

Tarbija(-te) nimi

Tarbija(-te) aadress

Tarbija(-te) allkiri (ainult juhul, kui avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev